Tisztelt Tagtársunk!

 

Szíves figyelmedbe ajánlom a tűzvédelemmel kapcsolatos új szabályokat. Az Ipartestület Április hónapban megszervezi a megfeleléshez szükséges tanfolyamot. A vizsga díja 5000Ft.

További információt, jelentkezést  személyesen telefonon, e-mailben. 

 

Tisztelettel: Csóli Csaba

 

 

RADUC LOGÓ új

MUNKÁLTATÓK MUNKA- ÉS

TŰZVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEI

 

 

Jogszabályi hivatkozás

Jogszabály értelmezése

Hatósági bírságok 2012. január elsejétől

 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

Tűzvédelmi oktatás hiánya 100e Forint / munkavállaló

Tűzoltó készülék ellenőrzés

elmulasztása                           30e Forint / készülék

Tűzoltó készülék hiánya       50e Forint / készülék

Tűzvédelmi szabályzat

hiánya                                      60e - 250e Forint

Tűzjelző központ

ellenőrzésének hiánya

500 m2 felett                            400e - 2.000e Forint / rendszer

273/2011. (XII. 20.) Korm. Rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

Veszélyeztetettség (alaptétel)                     50.000 Forint / munkavállaló

Mvt. 82. § b(2) alapján a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen

·        Munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása és az időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása, a soron kívüli ellenőrzés elmulasztása;

·        A kockázatértékelés elmulasztása (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti legmagasabb veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetében, valamint az egyes veszélyforrások hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályokban előírt esetekben, amely megvalósul különösen a kockázatértékelés keretében szükséges expozícióbecslés/-mérés hiányában)

·        A szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya;

·        A munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása;

·        A veszélyes munkahelyen, vagy munkaeszközzel, vagy technológiai folyamatban végzett munka esetére előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása;

·        Foglalkoztatási tilalom megszegése;

·        A megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás; továbbá

·        A rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.

A jogszabályban részletezett szorzótényezők befolyásolhatják. Így a büntetés több százezer Forintos tétel keletkezhet.

 

Munkáltatói feladat

Jogszabályi hivatkozás

Feladat leírása

Tűz- és munkavédelmi oktatások megtartása

1993. évi XCIII tv a Munkavédelemről
1996. évi XXXI tv.

A tűz elleni védekezésről

Évente legalább egy alkalommal, tűz- és munkavédelmi oktatás megtartása a munkavállalók részére, illetve az új belépők munkába állása előtt.

 

Tűzvédelmi szabályzat készítése

1996. évi XXXI tv.

A tűz elleni védekezésről

Ha a munkáltatók munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A-B”) besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Tűzriadó terv készítése

30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

- az „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;

- a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;

- azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;

- kereskedelmi szálláshelyre;

- az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.

Befogadóképesség meghatározása

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

(többek közt)

A tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet.

Tűzoltó készülékek folyamatos ellenőrzése

1996. XXXI évi tv.

A tűz elleni védekezésről

28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Kézi oltókészülékek éves felülvizsgálata, 5. és 15. évben középkarbantartás, 10. évben teljes karbantartás.

 

Beépített tűzvédelmi rendszerek ellenőrzése

28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Fali tűzcsapok, tömlők, csatlakozók, tűz jelző és oltó rendszerek, valamint hő- és füstelvezető rendszerek félévenkénti ellenőrzése és felülvizsgálata

Kockázatértékelés elkészítése

1993. évi XCIII tv.

 A Munkavédelemről

A munkáltatónak a tevékenység megkezdése előtt el kell végeztetnie a kockázatértékelést, illetve legalább 3 évenként új kockázatértékelést kell készíteni.

A kockázatértékelést jelentős változás (technológia, alkalmazott eszközök, jogszabályok, stb.) esetén újból el kell végezni.

 

Munkáltatói feladat

Jogszabályi hivatkozás

Feladat leírása

Egyéni védőeszközök meghatározása

1993 évi XCIII tv.

 a Munkavédelemről

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltatónak írásban kell meghatároznia. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Munkavédelmi szakember foglalkoztatása (munkavédelmi szolgáltatás igénybevétele)

1993. évi XCIII tv.

a Munkavédelemről

5/1993 (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a veszélyességi osztályához, munkavállalói létszámához igazodóan elegendő, de legalább az 5/1993 (XII. 26.) MüM rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni.

Elsősegély felszerelés

1993. évi XCIII tv.

a Munkavédelemről

A munkáltatói létszám függvényében megfelelő minőségű és mennyiségű elsősegély felszerelés készenlétben tartása.

Munkabiztonsági jelzések feltűntetése

1993. évi XCIII tv

a Munkavédelemről

3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.

Tűzvédelmi szakvizsga megléte

45/2011 (XII. 7.) BM rendelete a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Tűzveszélyes tevékenységben foglalkoztatott munkavállalók alkalmazása esetén (pl.: nyílt lánggal és egyéb építőipari munkát végzők esetében, „A”-„B” tűzveszélyességű anyagokkal foglalkozók, stb.).

 

A Raduc Mix Kft., valamint dolgozói rendelkeznek a szükséges végzettségekkel a fenti táblázatban szereplő feladatok elvégzésre.

A Raduc Mix Kft. tűzoltó készülék javító műhelyt üzemeltet, mely ISO 9001 tanúsítással rendelkezik. A Kft. tűzvédelmi szakvizsgaközpontként üzemel, ily módon alkalmas tűzvédelmi szakvizsgák lebonyolítására.

 

Készítette:

ifj Czudar László

Felsőfokú munkavédelmi szakember, tűzvédelmi főelőadó

Lévai Zoltán

Biztonságtechnikai mérnök, munkavédelmi technikus