EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u. 1. (továbbiakban: Önkormányzat) képviseli: T. Mészáros András polgármester, valamint

Érdi ipartestület 2030 Érd, Alispán utca 8. (továbbiakban: Ipartestület) képviseli: Csóli Csaba ügyvezető igazgató között, az alábbi tartalommal:

1. Az együttműködési megállapodás célja a helyi vállalkozói és fogyasztói kapcsolatrendszer megújítása érdekében a tisztességesen működő kisipari tevékenység érdekeinek védelme, munkájuk szakmai minőségének tanúsítása és a fogyasztói tudatosság és tájékozottság növelése.

2. A fenti célok megvalósulása érdekében az ipartestület „Érd Város Tisztes Iparosa" megnevezésű sorszámozott, határozott időre szóló szakmai tanúsítványt bocsát ki.

3. Tanúsítványt az a vállalkozó igényelhet, aki az Ipartestület működési dokumentumait és a jelen együttműködési megállapodás mellékletét képező tanúsítványszabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) magára nézve kötelezően elismeri.

4. A kibocsátott tanúsítvány igazolja, hogy a vállalkozó a tevékenységéhez szükséges képzettséggel és hatósági engedéllyel rendelkezik, továbbá a vállalkozóval szemben az Ipartestületnél panasszal nem éltek.

5. A kibocsátott tanúsítványt az Ipartestület képviseletében az ügyvezető igazgató, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében pedig a polgármester aláírásával ellátja.

6. Az Ipartestület szervezetén belül a tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozókkal kapcsolatos fogyasztói panaszok rendezésére három tagból álló „mesterbírói" testületet működtet, amelybe egy főt az Önkormányzat delegál.

7. Az Önkormányzat a polgármesteri hivatal kijelölt szervezeti egységén keresztül a mesterbírói testület tevékenységével érintett fogyasztók részére általános tájékoztatási, koordinációs, tanácsadási feladatokat láthat el.

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Ipartestületnek a tanúsítvány kibocsátásával és a tanúsítványi rendszer működtetésével és törekvéseivel kapcsolatosan folyamatosan teret biztosít a helyi média felületeken.

9. Jelen megállapodás 2009. február 27-én lép hatályba, és határozatlan időre szól azzal, hogy megállapodó felek az együttműködés eredményeit évente felülvizsgálják és értékelik, és szükség esetén közös megegyezésüknek megfelelően módosítják. A megállapodás felmondását egyebekben bármely fél harminc napos határidő tűzésével, írásban kezdeményezheti.