Érd Város Tisztes Iparosa

 

 

 

 

T A N Ú S Í T V Á N Y S Z A B Á L Y Z A T

 

 

1. Jelen szabályzat célja az Érdi Ipartestület és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodás alapján az „Érd Város Tisztes Iparosa” megnevezésű szakmai Tanúsítvány és Oklevél (továbbiakban együtt: Tanúsítvány) kibocsátásával és felhasználásával kapcsolatos szabályok megállapítása.

 

2.  A Tanúsítvány kibocsátásának célja a helyi vállalkozói és fogyasztói kapcsolatrendszer megújítása érdekében a tisztességesen működő helyi kisipari tevékenység érdekeinek védelme, munkájuk szakmai minőségének tanúsítása.

 

3. Jelen szabályzat hatálya minden érdi székhellyel, telephellyel vagy bejelentett lakóhellyel rendelkező vállalkozóra kiterjed, aki Tanúsítványt igényel, vagy azzal rendelkezik.

 

4. A Tanúsítványt az Ipartestület kérelemre bocsátja ki azoknak a természetes személyeknek, akik az adott szakmában államilag elismert bizonyítvánnyal, szakképesítéssel, és -amennyiben a tevékenységük végzéséhez szükséges- érvényes hatósági engedéllyel rendelkeznek, továbbá tevékenységük gyakorlásával összefüggésben velük szemben az Ipartestületnél megalapozottnak minősülő panasszal nem éltek, vagy a panaszt a vállalkozó orvosolta. 

 

5. Az igénylést írásban az Ipartestület székhelyén kell benyújtani, melyhez a 4. pontban meghatározott bizonyítvány, illetve hatósági engedély másolatát is csatolni kell.

 

6. Az Ipartestület az igényt megvizsgálja és amennyiben annak feltételei fennállnak a  Tanúsítványt 30 napon belül kiadja.

 

7. A Tanúsítványt tartalmazza:

 

           az igénylő nevét, tevékenységét;

           a Tanúsítvány érvényességi idejét;

           a Tanúsítvány sorszámát;

           a tanúsítás körét;

           jelen tanúsítványszabályzat 4. pontjának kivonatát;

           az Ipartestület ügyvezetőjének, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének aláírását.

 

8. A Tanúsítvány kibocsátásának díja Ipartestületi tagsággal rendelkezőknek 3.000 Ft.- tagsággal nem rendelkezőknek 12.000 Ft.-

 

9. A Tanúsítvány a rajta feltüntetett időpontig érvényes. azzal, Az érvényességi idő elteltét követően annak kiadását ismételten igényelni kell.

10. Az Ipartestület a kiadott Tanúsítványokról egységes nyilvántartást vezet.

 

11. A Tanúsítványt vissza kell vonni a következő esetekben:

 

           jogosnak minősített fogyasztói panasz alapján a „mesterbírói testület” által megállapítást nyer, hogy a Tanúsítvány birtokosa munkáját nem az elvárható színvonalon végezte el, és/vagy annak orvoslása érdekében nem mutat együttműködési szándékot;

           a tanúsítvány kiadása érdekében valótlan adatot szolgáltatott;

           hatósági engedélyét visszavonták,

           foglalkozásának gyakorlásától eltiltották,

           bejelentett érdi lakóhelye, székhelye vagy telephelye megszűnik.

 

12. Amennyiben a Tanúsítvány birtokosának munkájával kapcsolatban kifogás merül fel, a panaszos az Érdi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján vagy az Ipartestület székhelyén szóban, írásban vagy elektronikus úton panaszt tehet.

 

13. Az Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján benyújtott panaszok elektronikusan, faxon vagy postai úton, legkésőbb három napon belül megküldésre kerülnek az Ipartestületnek.

 

14. Az Ipartestület a hozzá benyújtott panaszokról a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáját folyamatosan tájékoztatja.

 

15. A panasz megalapozottságáról az Ipartestületen belül működő három főből álló „mesterbírói testület” dönt. A „mesterbírói testület” két tagja ipartestületi tagsággal, mestervizsgával, valamint legalább 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkező személy. A harmadik tagot Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata delegálja.

 

16. A „mesterbírói testület” a panasz vizsgálata során szükség szerint külső szakértő véleményét is kikérheti.

 

17. A „mesterbírói testület” a döntését legkésőbb a panasz beérkezését követő 15 napon belül hozza meg. Az ülésről készült jegyzőkönyvet az Ipartestület 3 napon belül az Önkormányzatnak megküldi.

 

18. Az Ipartestület a „mesterbírói testület” által megalapozottnak minősített panasz esetén a Tanúsítvány birtokosával kötött egyedi megállapodás alapján a Tanúsítvány birtokosának tevékenységéért meghatározott összeg erejéig helytállhat.

 

19. A Tanúsítványt igénylőknek jelen szabályzatot magukra nézve kötelezően el kell ismerniük.

 

20. Jelen Szabályzat 2009. február 27-én lép hatályba.

 

Érd 2009. február 27.

 

...............................................                                     …………………………..

        Pataki János                                                                  Csóli Csaba

             elnök                                                                     ügyvezető igazgató